Vedlikehold

Vi har en egen vedlikeholdsavdeling med erfarne teknikere som utfører rutinemessig vedlikehold av
alle typer vannbaserte slokkeanlegg. Det er svært viktig at denne typen arbeid utføres av godkjent personel med god kunskap i dette faget.

Våre FG-godkjente kontrollører utfører årlige kontroller og tester på slokkesystemer både i private og offentlige bygg. Disse kontrollene er viktig å utføre, ettersom det kan avdekke mangler og feil ved anlegg. I tillegg vil et velfungerende og godkjent slokkesystem gi betydelige rabatter hos forsikringsselskaper. Alle slokkeanlegg som er registrert i ESS (Elektronisk System for Sprinkleranlegg), blir tilgjengelig for forsikringsbransjen og myndigheter

Vi utfører:
Periodisk vedlikehold av alle typer vannbaserte slokkeanlegg.
Årlig FG-kontroller av sprinkleranlegg.

Kontroll

Eier plikter å dokumentere at sprinkleranlegg er installert og driftes i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Tilsynet i brannvesenet krever en kontrollrapport fra kvalifisert kontrollør. I Norge er det i dag kun godkjente FG-kontrollører som kan dokumentere tilstrekkelig kunnskap.

Kontrollrapporten angir blant annet avvik fra reglene. Det skal foretas kontroll normalt en gang pr. år. (Ref. forebyggendeforskriften til DSB

Vedlikehold

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell har ordninger for vedlikehold av vannbaserte slokkeanlegg og håndslokkere.

Rådet tilbyr:

  • Opplæring og eksamen i samarbeid med kvalifiserte kurs og eksamensarrangører
  • Kompetansebevis til personer som vil utføre vedlikehold i henhold til Norsk Standard og annet regelverk
  • Tilsyn og registrering av kompetente virksomheter for vedlikehold av håndslokkere for at apparater og anlegg er funksjonsdyktige den dagen de skal tas i bruk.

Det anbefales at kun personer med blått kompetansebevis utfører vedlikehold.

Ettersyn

Med ettersyn menes den enkle egenkontrollen av en installasjon utført av eiers representant eller representant for virksomhet/bruker etter avtale med eier. Hensikten er å sikre at funksjonen til et brannsikringsanlegg ikke svekkes som følge av driftsmessige endringer eller feil oppstått i installasjonen etter montering. Leverandøren bør angi hva et slikt ettersyn skal bestå i.

Ettersyn (egenkontroll) må utføres av personell som har fått tilstrekkelig opplæring. Vedkommende som skal utføre ettersyn skal se etter at installasjonen ikke er forringet, tildekket og om andre synlige feil og mangler finnes. Ved behov foretas enkle, rutinemessige funksjonsprøver etter leverandørens anvisning.

Avtale?
*
*
*
*